Share

Nyol­ca­dik zabo­lai nép­zene és néptánctábor

jelent­kez­zen on-​line a tábor prog­ramja

A Roy Chowd­hury – Mikes Ala­pít­vány sze­re­tet­tel meg­hív min­den ked­ves érdeklődőt az augusz­tus 5. és 11. között tar­tandó VIII. Zabo­lai Nép­zene és Nép­tánc­tá­borba, ahol a köz­pont­ban Kalo­ta­szeg lesz!

Muzsi­kál­nak

Adat­közlő zené­szek Kolozs­ból
Üsztürü zene­kar
Ábri Béla és zene­kara
Dezső Attila és bará­tai
Oniga And­rás és bará­tai (Magyarlapád)

Tán­cok­ta­tás

Okta­tók:
Hala­dók: Tőkés Zsolt és Tőkés Edit (szuc­sági tán­cok)
Kezdők: Both László és Temér­dek Fri­de­rika (györgy­falvi tán­cok)
Közép­ha­la­dók: Fülöp Csaba és Kovács Ber­na­dett (inak­telki táncok)

Gyer­mek­fog­lal­ko­zás (ének, tánc, játé­kok): Ádám Rebekea

Nép­da­lok­ta­tás: Kalo­ta­szeg: Nyit­rai Marianna

Hang­sze­rok­ta­tás az Üsztürü zene­kar­ral és adat­közlők­kel (hegedű, brá­csa, bőgő)

Major Levente István-​hegedű,
Mol­do­ván Hor­váth Ist­ván – hegedű,
Szász József Árpád — brá­csa,
Vajda Mátyás — brá­csa,
Szász Lőrinc – bőgö

A tábor hely­szí­nei

Zabo­lai I. és II. számú Kul­túr­ház, Tele­ház, Csángó Nép­rajzi Múzeum, Mikes Kastély.

Mind­eze­ken túl

Haj­na­lig tartó tánc­mu­lat­sá­gok, kirán­du­lás a szé­kely­ta­más­falvi Thúry kúri­á­hoz, bog­rá­cso­zás, gyer­mek­fog­lal­ko­zá­sok, népi játé­kok, nép­rajzi előadás.

Rész­vé­teli díj

  • Magyar­or­szág­ról érkezők­nek: 400 RON (28.000 Ft)
  • Nyu­gati ven­dé­gek­nek: 150 EUR
  • Erdély­ből érkezők­nek: 350 RON
  • Cso­por­tok­nak ked­vez­ményt ajánlunk!

Szál­lás és ellá­tás

Csa­lá­dok­nál 7 EUR /​nap
Sáto­ro­zás (sátor­hely ingye­nes)
Napi három étkezés

További információk

Eset­le­ges kér­dé­se­i­ket vala­mint jelent­ke­zési szán­dé­ku­kat az alábbi címen várjuk:

GSM: +40 724 026 303
+40 723 397 768
E-​mail: küld­jön e-​mailt

A prog­ram­vál­to­zás jogát fenn­tart­juk. A tábor rész­le­tes prog­ram­ját az elkö­vet­kezők­ben közzé tesszük!

Küld­jön e-​mailt nekünk!
© Copy­right Zabo­lai Nép­zene és Nép­tánc Tábor 2019.
Min­den jog fenn­tartva.
Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro