Share

Ötö­dik zabo­lai nép­zene és néptánctábor

Idei válasz­tot­tunk a magyar­szent­be­ne­deki táncok.

jelent­kez­zen on-​line a tábor prog­ramja

Okta­tók

Hala­dók: Tőkés Zsolt és Tőkés Edit
Kezdők: Both László és Temer­dek Fri­de­rika
Gyer­me­kek: Kin­cses Olga, Fülöp Csaba és Dombi Rózsa
Nép­da­lok­ta­tás: Nyit­rai Marianna

Muzsi­kál­nak

Ábri Béla és zene­kara
Dan­ha­u­ser Pál és bará­tai
Szász­csá­vási zene­kar
Oniga And­rás és bará­tai (Magyarlapád)

Hely­szí­nek

Zabo­lai Kul­túr­ház, Teleház,Csángó Nép­rajzi Múzeum, Mikes Kastély

Szá­lás és ellá­tás

Csa­lá­dok­nál: 7 EUR /​nap
Sáto­ro­zás ingye­nes sátor­he­lye­ken
Napi három étkezés

Költ­sé­gek

Magyar­or­szág­ról érkezők­nek 400 RON
Erdély­ből érkezők­nek 350 RON
Más ország­ból érkezők­nek 660 RON
A sátor­hely ingye­nes.
6 év alatti gye­re­kek szá­mára 50% ked­vez­mény van, három gye­re­kes csa­lá­dok ese­té­ben a har­ma­dik gye­rek után nem kell fizetni.

Haj­na­lig tartó tánc­mu­lat­sá­gok, kirán­du­lás a szé­kely­pető­falvi sza­u­ná­hoz, bog­rá­cso­zás, gyer­mek­fog­lal­ko­zá­sok, népi játé­kok, tudo­má­nyos nép­rajzi előadások.

Kapcsolat

GSM: +40 757 52 88 87
E-​mail: küld­jön e-​mailt

A vál­toz­ta­tás jogát fenn­tart­juk. A tábor pon­tos prog­ram­ját az elkö­vet­kezők­ben közzé tesszük.

Küld­jön e-​mailt nekünk!
© Copy­right Zabo­lai Nép­zene és Nép­tánc Tábor 2016.
Min­den jog fenn­tartva.
Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro